Algemene Voorwaarden

Voordat we met u feesten, moeten we even praten over die algemene voorwaarden. Maar geen zorgen, we maken het leuk! We willen dat u en uw bezoekers veilig en beschermd zijn terwijl ze genieten van muziek, dansen, borrelen, dus laten we die regeltjes doornemen. Klaar voor een onvergetelijke tijd met muziek, eten, drinken, plezier en cashless betaalsystemen?

Let's go!

Dan nu echt onze Algemene VoorwaardenGedeponeerd op 7 maart 2024 bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder:

Connectree B.V. KvK 91599555
Paytree B.V. KvK 86698001
Eventree B.V. KvK 86680889

Inhoudsopgave

 • Algemene bepalingen
 • Bijzondere bepalingen Eventree B.V.
 • Bijzondere bepalingen Paytree B.V.
 • Bijzondere bepalingen Connectree B.V.

De algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en bijzonder bepalingen. Deze algemene bepalingen hebben betrekking op alle opdrachten die worden aangegaan door Eventree, Paytree of Connectree.

De bijzondere bepalingen hebben betrekking op opdrachten die worden aangegaan door resp. Eventree, Paytree of Connectree.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

Boeksaldo: alle ontvangen bedragen die worden uitgekeerd aan de organisator, verminderd met de te verrekenen bedragen

Connectree Systeem: het internetsysteem en eventuele aanvullende systemen (waaronder systemen ten behoeve van de ondersteuning van het Internet) die Connectree aan Opdrachtgever verstrekt in het kader van de Overeenkomst, waaronder hardware zoals straalzenders, point to point verbindingen door middel van straalzenders, omni antennes, accespoints, routers.

Dienst(en): alle werkzaamheden die Eventree, Paytree of Connectree verricht om uitvoering te geven aan de Overeenkomst, inclusief het ter beschikbaar stellen van apparatuur.

Evenement: (muziek)-uitvoeringen, festivals en andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

Internet/Connectiviteit: alle werkzaamheden die Paytree of Connectree – voor zover dit schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtgever - verricht ten behoeve van het bieden van netwerkondersteuning ten behoeve van ticketing (en ticketcontrole), communicatie tussen staf-, en medewerkers, het faciliteren van het Paytree (betaal)systeem of het verzorgen van internet op locatie

Opdracht: iedere opdracht die Opdrachtgever aan Eventree, Paytree of Connectree geeft voor het leveren van de Diensten, onder de voorwaarden, zoals die zijn gesteld in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

Opdrachtgever: de klant van Eventree, Paytree of Connectree, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een rechtspersoon, die deze Overeenkomst sluit met Eventree, Paytree of Connectree.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tot stand komt tussen Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever, welke overeenkomst bestaat uit de offerte of de overeenkomst tussen Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever, waarin de Opdracht is vastgelegd.

Partijen: Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever gezamenlijk.

Paytree Systeem: het betaalsysteem en eventuele aanvullende systemen (waaronder systemen ten behoeve van Internet) die Paytree aan Opdrachtgever verstrekt in het kader van de Overeenkomst, waaronder afrekenkassa’s, opwaardeerkassa’s en andere apparatuur en/of goederen die onderdeel zijn van het Paytree (betaal)systeem.

Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder ook elektronische communicatie, zoals een digitale handtekening of e-mailbericht.

Servicekosten: De vergoeding aan Eventree per verkochte, uitgegeven, geserveerde of anderszins gegenereerde ticket ten behoeve van een evenement van de organisator.

Sub Merchant account: het account van organisator bij de betaalprovider van Eventree, Paytree of Connectree

Systeem: het Paytree Systeem of het Connectree Systeem

Ticket: Overeenkomst tussen bezoeker en organisator welke toegang geeft tot een evenement en tot stand is gekomen via de diensten van Eventree.

Ticketshop: Verkoopkanaal op een webpagina of middels een script waarmee de organisator de bezoeker informeert over een evenement en waarmee de bezoeker een ticket kan verkrijgen.

Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) en Eventree, Paytree of Connectree (verwerker) waarin de afspraken worden vastgelegd waaronder persoonsgegevens namens opdrachtgever worden verwerkt.

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. 1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, samenwerking en overeenkomst tussen Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever.
 2. 1.2.  Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
 3. 1.3.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. 2.1.  Alle aanbiedingen en offertes van Eventree, Paytree of Connectree zijn vrijblijvend, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 2. 2.2.  Een aanbieding of offerte is gebaseerd op een specifiek verzoek van Opdrachtgever en geldt alleen voor de specifieke onderliggende Opdracht. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.
 3. 2.3.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop Eventree, Paytree of Connectree zijn aanbieding of offerte baseert.
 4. 2.4.  Opdrachtgever kan Eventree, Paytree of Connectree niet aan een aanbieding of offerte houden, als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. 2.5.  Als Opdrachtgever de aanbieding of offerte niet binnen 14 dagen aanvaardt, komt de aanbieding of offerte automatisch te vervallen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Tarieven

3.1. Opdrachten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen. 3.2. Eventree, Paytree of Connectree mag de tarieven tussentijds verhogen in het geval van onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden die plaatsvinden, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3. Tarieven zijn in euro’s, exclusief eventuele onkosten van Eventree, Paytree of Connectree en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventree, Paytree of Connectree vermeldt in haar schriftelijke bevestiging uitdrukkelijk de eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en andere kosten die apart voor rekening van Opdrachtgever komen. Opdrachtgever dient zijn betaling in euro’s te voldoen.

3.4. Alle kosten in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst worden gedragen door Opdrachtgever.

Artikel 4 - Betaling

4.1.  Opdrachtgever gaat akkoord dat facturen van Eventree, Paytree of Connectree ingehouden mogen worden op het boeksaldo van de Sub Merchant account die de opdrachtgever heeft bij de betalingsverwerker van Eventree, Paytree of Connectree.

4.2.  Opdrachtgever dient Eventree, Paytree of Connectree binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn van een factuur is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

4.3.  Binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte, en uiterlijk voor aanvang van de uitvoering betaalt Opdrachtgever Eventree, Paytree of Connectree een aanbetaling, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Als geen aanbetaling wordt vermeld, dan geldt de standaard aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen kosten. Eventree, Paytree of Connectree zal haar werkzaamheden starten, nadat zij de aanbetaling heeft ontvangen.

4.4.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met 10 procent over het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de betalingstermijn.

4.5.  Als Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende Besluit. Bijkomende kosten van Eventree, Paytree of Connectree in het kader van de incasso komen ook voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder andere kosten voor het inschakelen van het incassobureau en de administratieve kosten die Eventree, Paytree of Connectree zelf maakt.

4.6 In geval van niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Opdrachtgever is Eventree, Paytree of Connectree bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van Diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.7. Wanneer Eventree, Paytree of Connectree voor of tijdens uitvoering van de overeenkomst het vermoeden heeft dat de organisator niet aan zijn/haar betaalverplichtingen kan of zal kunnen voldoen, is Eventree, Paytree of Connectree gerechtigd om de dienstverlening op te schorten totdat de organisator heeft betaald dan wel een zekerheidsstelling heeft afgegeven.

Artikel 5 - Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

5.1.  De Overeenkomst tussen Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat: a. Paytree aan Opdrachtgever een aanbieding of offerte stuurt voor de Opdracht en Opdrachtgever deze schriftelijk aanvaardt; of b. Paytree een begin maakt aan de uitvoering van de Opdracht.

5.2.  Eventree, Paytree of Connectree heeft het recht om Opdrachten te weigeren, zonder hiervoor redenen op te geven.

5.3  Opdrachtgever moet een Opdracht en vervolginstructies voor de uitvoering van die Opdracht altijd schriftelijk indienen bij Eventree, Paytree of Connectree.

5.4  Eventree, Paytree of Connectree zal de Opdracht naar haar beste vermogen en inzicht uitvoeren, zonder leiding of toezicht van Opdrachtgever. Eventree, Paytree of Connectree zal hierbij zorgvuldig handelen tegenover Opdrachtgever en derden. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven over het resultaat van de Opdracht.

5.5  Opdrachtgever zal aan Eventree, Paytree of Connectree alle informatie en materialen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Als Opdrachtgever deze informatie en materialen niet op tijd verstrekt, mag Eventree, Paytree of Connectree de Opdracht opschorten en de extra kosten die voortkomen uit de vertraging factureren. Eventree, Paytree of Connectree brengt Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte.

5.6  Eventree, Paytree of Connectree heeft het recht om meer werkzaamheden te verrichten dan zoals vermeld in de Overeenkomst en deze werkzaamheden in rekening te brengen, als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. Eventree, Paytree of Connectree brengt Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte.

Artikel 6 - Duur van de Overeenkomst

6.1.  Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever gaan de Overeenkomst aan voor de duur, zoals overeengekomen in de offerte of Overeenkomst.

6.2.  Als de Overeenkomst uitdrukkelijk beperkt is naar inhoud of tijd, zal de Overeenkomst door het volbrengen van deze inhoud of tijd automatisch eindigen.

6.3.  De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij Opdrachtgever of Eventree, Paytree of Connectree de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 7 - Uitvoeringstermijn en levering

7.1.  Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen Eventree, Paytree of Connectree de Opdracht, zoals vastgelegd in de Overeenkomst uitvoert en ingeval van Paytree/Connectree, het Paytree Systeem of het Connectree Systeem levert (Uitvoeringstermijn). Indien geen datum overeengekomen is, gaat de Uitvoeringstermijn in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt.

7.2.  De Uitvoeringstermijn is indicatief en nooit een fatale termijn. Als Eventree, Paytree of Connectree de Uitvoeringstermijn overschrijdt, dan heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Ook kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet ontbinden bij termijnoverschrijding door Eventree, Paytree of Connectree , tenzij de uitvoering van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is of als Eventree, Paytree of Connectree de Opdracht niet uitvoert binnen een door haar opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 8 - Wijziging en meerwerk

8.1. Als tijdens het uitvoeren van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever dat in onderling overleg doen.

8.2.  Bij wijziging van de Opdracht kan Eventree, Paytree of Connectree de overeengekomenprijs verhogen of verlagen. Eventree, Paytree of Connectree doet hiervan, als dit mogelijk is, een prijsopgave. Bij wijziging van de Opdracht kan ook de Uitvoeringstermijn veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Opdracht, prijs en Uitvoeringstermijn. Eventree, Paytree of Connectree zal bij wijziging van de Opdracht geen kosten in rekening brengen als de wijziging van de Opdracht gevolg is van omstandigheden die aan Eventree, Paytree of Connectree kunnen worden toegerekend.

8.3.  Als tijdens het uitvoeren van de Opdracht blijkt dat Eventree, Paytree of Connectree aanvullende Diensten moet uitvoeren of extra kosten moet maken door oorzaken die aan Opdrachtgever toegewezen kunnen worden, dan mag Eventree, Paytree of Connectree deze wijzigingen doorvoeren. Eventree, Paytree of Connectree is gerechtigd eventuele bijkomende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Oorzaken die in ieder geval aan Opdrachtgever toegewezen kunnen worden, zijn bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, incomplete aanvragen, het niet tijdig reageren, het niet gereed hebben van de locatie voor installatie, het verstrekken van onjuiste informatie en nalatigheid van Opdrachtgever.

Artikel 9 - Uitvoering door derden

9.1.  Eventree, Paytree of Connectree kan de Opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde laten uitvoeren, als dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Eventree, Paytree of Connectree geeft de inzet van derden tijdig aan bij Opdrachtgever.

9.2.  Als Eventree, Paytree of Connectree zich geheel of gedeeltelijk laat vervangen door een derde, blijft Eventree, Paytree of Connectree verantwoordelijk voor het resultaat van de Opdracht.

9.3.  Als een door Eventree, Paytree of Connectree ingeschakelde derde werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dan zorgt Opdrachtgever voor de faciliteiten die de medewerkers van die derde redelijkerwijs nodig hebben.

9.4.  Als een door Eventree, Paytree of Connectree ingeschakelde derde gedurende de looptijd van de Overeenkomst haar prijzen verhoogt, dan mag Eventree, Paytree of Connectree deze doorberekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 10 - Vergunningen

10.1.  Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen en behouden van alle nodige vergunningen, ook die van overheidswege, die nodig zijn om de Overeenkomst uit te voeren. Hieronder valt ook het gebruik van toegangswegen naar de locatie waar Eventree, Paytree of Connectree in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden moet verrichten, zoals het leveren van Systemen en andere zaken.

10.2.  Alle schade die ontstaat door het niet tijdig aanwezig zijn van een vergunning komt voor rekening van Opdrachtgever. Dit geldt in het bijzonder voor de kosten van eventuele wachttijden en extra transportkosten van Eventree, Paytree of Connectree.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1.  Als Eventree, Paytree of Connectree aan Opdrachtgever enige informatie, producten of materialen, waaronder Systemen, aan Opdrachtgever verkoopt met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht en Overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van Eventree, Paytree of Connectree totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Intellectuele Eigendomsrechten zijn van deze bepaling uitgesloten, omdat deze te allen tijde bij Eventree, Paytree of Connectree blijven berusten (zie artikel 12).

11.2.  Als Opdrachtgever het Paytree Systeem of het Connectree Systeem van Paytree of Connectree huurt, blijft Paytree/Connectree te allen tijde eigenaar van het Systeem.

11.3.  Als Eventree, Paytree of Connectree haar eigendomsrechten wil uitoefenen, zal Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Eventree, Paytree of Connectree geven om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Eventree, Paytree of Connectree de eigendommen terug kan nemen.

11.4.  Opdrachtgever zal alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om de eigendommen van Eventree, Paytree of Connectree veilig te stellen.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom, bedrijfsgeheimen en knowhow

12.1. Eventree, Paytree of Connectree is de exclusieve rechthebbende op alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot andere diensten van - en informatie aangeboden door- Eventree, Paytree of Connectree, dan wel beschikt Eventree, Paytree of Connectree over de hiervoor benodigde licenties.

12.2.  Eventree, Paytree of Connectree is de exclusieve rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten rustend op- en voortvloeiend uit - de Diensten en het Paytree Systeem en/of Connectree Systeem die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst, zoals (maar niet beperkt tot): octrooirechten, merkregistraties en depots, handelsnaamrechten, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, i-DEPOTS, domeinnamen, knowhow en licenties.

12.3.  Zolang Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldoet, verleent Eventree, Paytree of Connectree aan Opdrachtgever een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet voor sub- licenties vatbare, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de Diensten, Paytree Systeem en/of Connectree Systeem en informatie welke voortkomen uit de uitvoering van de Overeenkomst, voor de doeleinden, zoals beschreven of bekend ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Als Opdrachtgever niet (langer) aan zijn verplichtingen voldoet, kan Paytree en/of Connectree deze licentie intrekken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten, Systemen en informatie voor enig ander doel te gebruiken dan zoals in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk is overeengekomen.

12.4.  Ook indien de Overeenkomst daar niet uitdrukkelijk in voorziet, is het Eventree, Paytree of Connectree steeds toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur en dergelijke. Opdrachtgever zal deze technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 13 - Privacy en de verwerking van persoonsgegevens

13.1.  Eventree, Paytree of Connectree verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via de website van Eventree, Paytree of Connectree .

13.2.  Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Eventree, Paytree of Connectree desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Eventree, Paytree of Connectree uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

13.3.  Het gebruik en/of de verwerking van gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Eventree, Paytree of Connectree tegen elke rechtvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 - Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

14.1.  Eventree, Paytree of Connectree kan de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Eventree, Paytree of Connectree bij niet-nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever een schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

14.2.  Bij opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de factuurprijs. In afwijking van artikel 6:92 BW heeft Eventree, Paytree of Connectree het recht om naast de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3.  Eventree, Paytree of Connectree kan de Overeenkomst per direct opzeggen, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling, in de volgende gevallen:
a. Opdrachtgever heeft faillissement aangevraagd, is failliet of in (voorlopige) surseance van betaling;
b. Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
c. Opdrachtgever wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
d. Opdrachtgever kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.

14.4.  Ingeval Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke, alsmede het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Eventree, Paytree of Connectree, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Eventree, Paytree of Connectree vereist is.

Artikel 15 - Overmacht

15.1. Eventree, Paytree of Connectree hoeft haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, als er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als Eventree, Paytree of Connectree haar verplichtingen onmogelijk kan nakomen vanwege een of meerdere omstandigheden die niet aan Eventree, Paytree of Connectree kunnen worden toegerekend. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan van buiten komende krachten zoals (maar niet beperkt tot): natuur, (oorlogs)geweld, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, computer/internetcriminaliteit, elektriciteitsstoring /internetuitval, storing in datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en het wegvallen van backbonedienstverleners.

15.2. Opdrachtgever kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan wat naar de specifieke omstandigheden redelijkerwijs aanvaardbaar is, mogen zowel Opdrachtgever als Eventree, Paytree of Connectree de Overeenkomst ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn tot schadevergoeding.

15.3 Als Eventree, Paytree of Connectree voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag Eventree, Paytree of Connectree over dit nagekomen deel een factuur sturen.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

16.1  Eventree, Paytree of Connectree kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade van Opdrachtgever, als deze schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Eventree, Paytree of Connectree. De bewijslast voor het vereiste causale verband ligt bij Opdrachtgever. Eventree, Paytree of Connectree is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder gederfde omzet of winst.

16.2  Eventree, Paytree of Connectree is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat, doordat Eventree, Paytree of Connectree bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van de door Opdrachtgever gegeven verstrekte informatie die onjuist of onvolledig is.

16.3  Eventree, Paytree of Connectree is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het (tijdelijk) niet functioneren van het Systeem door technische storingen zoals, maar niet beperkt tot:
- het uitvallen van backboneleveranciers waaronder de betalingsverwerker;- fouten in de software;
- storingen in de servers en in de internetverbinding, waardoor betalingen niet verwerkt kunnen worden.

16.4  Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door gebreken in het Systeem die verband houden met door Opdrachtgever of derde(n) aangebrachte Wijzigingen.

16.5  Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derde(n) is te allen tijde verantwoordelijk en geheel aansprakelijk voor het aanleveren van de stroom en alle middelen die Eventree, Paytree of Connectree nodig heeft om de Opdracht uit te voeren. Onder deze middelen wordt ook netwerkverbinding geschaard. Als Opdrachtgever en Paytree schriftelijk overeenkomen dat Paytree of Connectree tevens Connectiviteit levert is Paytree niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de dienstverlening van een backboneleverancier zoals de internetprovider. Opdrachtgever zal alle kosten en/of schade, waaronder schade die ontstaat door het (tijdelijk) niet functioneren van de Systemen, vloeiende uit het niet correct aanwijzen, aanleveren en/of onderhouden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst van het hiervoor genoemde voor eigen rekening nemen.

16.6  Als Paytree of Connectree om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000 of 100% van de factuurprijs van de Overeenkomst, als de factuurprijs lager is dan € 50.000.

16.7. Als Eventree om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Eventree beperkt tot maximaal het geldende bedrag aan servicekosten per verkocht ticket, althans tot dat gedeelte van de servicekosten per verkocht ticket waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.7  Ingeval de schade gedekt wordt door een verzekering, is de aansprakelijkheid van Eventree, Paytree of Connectree in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Eventree, Paytree of Connectree in dat specifieke geval uitkeert.

16.8  Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Eventree, Paytree of Connectree uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van Eventree, Paytree of Connectree .

Artikel 17 - Vrijwaring

17.1. Voor zover de wet dit toelaat, zal Opdrachtgever Eventree, Paytree of Connectree vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak aan Eventree, Paytree of Connectree toerekenbaar is en er sprake is van een causaal verband.

17.2. In het geval dat derden Eventree, Paytree of Connectree aanspreken in situaties zoals omschreven in 17.1, zal Opdrachtgever Paytree zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem verwacht mag worden.

Artikel 18 – Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1.  Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever niet verkopen, overdragen of verpanden aan derde partijen, zonder schriftelijke toestemming van Eventree, Paytree of Connectree .

18.2.  Eventree, Paytree of Connectree kan alle rechten en verplichtingen in deze algemene voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

Artikel 19 – Wijzigen algemene voorwaarden

19.1. Eventree, Paytree of Connectree behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen, indien hij dit in redelijkheid noodzakelijk en nuttig acht. Indien Eventree, Paytree of Connectree deze Algemene Voorwaarden in belangrijke mate veranderen, zal de Opdrachtgever daar per mail van op de hoogte worden gebracht.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1.  Op deze Algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Eventree, Paytree of Connectree bestaat of zal ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

20.2.  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Eventree, Paytree of Connectree en Opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland locatie te Assen.

Bijzondere bepalingen Eventree

Artikel 21 - Cookie Statement

21.1. Eventree gebruikt géén sessie cookies voor de functionaliteit van de ticketshop.

21.2. Eventree maakt geen gebruik van tracking cookies op de website.

21.3. Zodra een organisator inlogt op de website www.eventree.nl wordt er een sessie cookie geplaatst voor het tonen van de individuele account en de dienstverlening van de ticketservice. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Artikel 22 - Ticketservice

22.1.  Eventree treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen bezoeker en organisator door de mogelijkheid te verschaffen (reserveringen voor) tickets te verkopen. Daarnaast biedt Eventree diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren. Eventree maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

22.2.  De door Eventree geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door Eventree aan de bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en/of Eventree niet is toegestaan:

a. De tickets te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; of b. De tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal Eventree en/of Organisator de tickets ongeldig maken; houders van die tickets zal de toegang tot het Event worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 23 - Betalingen

23.1.  Eventree accepteert binnen de aangeboden ticketservice diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij Eventree. De beschikbaarheid van betaalmethoden om een ticket voor een evenement te betalen kan afwijken per evenement, soort ticket en/of distributiekanaal.

23.2.  Eventree zal de bedragen uit verkoop van tickets op het Sub Merchant account aanhouden zodat te allen tijde aan de betalingsverplichting richting organisatie kan worden voldaan.

23.3.  Eventree is gerechtigd servicekosten door te belasten voor alle uitgegeven tickets bij een evenement van organisator, dus expliciet óók de tickets waar geen elektronische betaling voor heeft plaatsgevonden, tickets die gratis worden uitgegeven en tickets die door organisator zelf zijn aangemaakt middels de ticketservice.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid bij evenementen

24.1.  Eventree kan niet worden aangemerkt als organisator van het evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond de locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

24.2.  Indien en voor zover Eventree ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de bezoeker en organisator kan voldoen, kan de bezoeker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

24.3.  Eventree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

24.4.  Eventree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden bij Eventree. Eventree aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door Eventree en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

Artikel 25 - Verkoop Van Ticket

25.1. Organisator dient zich er van bewust te zijn met de verkoop van een ticket een overeenkomst aan te gaan met de bezoeker. Eventree treedt bij het aanbieden en
verkopen van (reserveringen voor) tickets op als bemiddelaar. Eventree maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

25.2.  Op basis van de door de organisator gekozen ticketprijs heeft Eventree het recht eenbetaalmethode niet beschikbaar te stellen.

25.3.  Het is organisator uitdrukkelijk niet toegestaan om de ticketshop dusdanig in te richten dateen ticket toegang geeft aan meer dan 1 persoon.

25.5. Eventree garandeert niet dat het ticketsysteem te allen tijde zonder onderbrekingen en

storingsvrij is. Dit kan van buitenaf zijn zoals door een virus of hackers/spam.

Artikel 26 - Account

26.1.  De organisator is verplicht geldige gegevens te verstrekken bij het aanmelden en/of wanneer daar om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan om meerdere accounts per emailadres aan te maken. Eventree behoudt zich het recht voor om een account (al dan niet tijdelijk) te deactiveren of een organisator te weigeren van deelname aan Eventree.

26.2.  Eventree is niet aansprakelijk voor een eventuele gehackt account. Alle schade die is/wordt geleden bij een gehackt account, kan niet worden verhaald op Eventree.

26.3.  Voor het opgeven van juiste informatie over een evenement ligt de verantwoordelijkheid bij de organisator. De organisator is verplicht de gegevens op de ticketshop op juistheid te controleren.

Artikel 27 – Evenementen

27.1.  Eventree behoudt zich het recht voor evenementen te weigeren en/of uit te stellen. Indien de organisator verkeerde informatie aan Eventree verstrekt, heeft Eventree in dat geval het recht het desbetreffende evenement te annuleren en het eventueel openstaande boeksaldo niet uit te keren.

27.2.  Indien er tickets worden uitgegeven voor een evenement dat geen doorgang vindt, is Eventree op geen enkele manier aansprakelijk. Eventree heeft het recht het desbetreffende account van de organisator te deactiveren en het eventueel openstaande boeksaldo niet uit te keren. Eventree kan er voor kiezen (een deel van) het bedrag van het ticket terug te geven aan de bezoekers met aftrek van gemaakte kosten.

27.3.  In geval van annulering van de overeenkomst, door organisator hetzij bezoeker, blijven de servicekosten op reeds uitgegeven tickets onverminderd van toepassing. Eventree zal op verzoek van organisator informatie met betrekking tot de overeenkomst beschikbaar stellen zover dit mogelijk en relevant is. Dit kan extra kosten voor de organisator met zich meebrengen. Uitsluitend na overleg en met aanvullende afspraken kan uitbetaling van geïnde gelden (met aftrek van servicekosten) aan organisator plaatsvinden, waarmee de organisator terugbetaling aan bezoekers kan uitvoeren. Eventree is gerechtigd hierbij extra zekerheden aan organisator te vragen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat Eventree in geval van annulering van een evenement geen verplichting heeft terugbetalingen aan bezoekers individueel uit te voeren.

Artikel 28 - Boeksaldo

28.1.  Alleen daadwerkelijk door Eventree geïnde bedragen uit ticketverkoop worden toegevoegd aan het boeksaldo van de organisator.

28.2.  Het boeksaldo van de organisator zal in overleg worden uitgekeerd aan de organisator. Het boeksaldo wordt berekend met gegevens uit de database van Eventree op het moment van de factuurdatum.

28.3.  Indien er misbruik wordt gemaakt van de ticketservice, of een poging hiertoe wordt gedaan, heeft Eventree het recht het gehele boeksaldo niet uit te keren. Daarnaast behoudt Eventree zich het recht voor bijkomende kosten bij de organisator in rekening te brengen.

28.4.  Pas op het moment dat de organisator alle benodigde gegevens heeft aangeleverd en het account bij de betaalverwerker goedgekeurd is, zal tot uitbetaling worden overgegaan.

Artikel 29 - Bruikleen en verhuur

29.1.  Naast de ticketservice dienstverlening verhuurt Eventree producten en/of geeft deze in bruikleen. Indien een organisator producten huurt of in bruikleen ontvangt van Eventree, dient hij/zij hier zorgvuldig mee om te gaan.

29.2.  Bij vermissing of schade aan één of meer verhuurde of in bruikleen gegeven producten, heeft Eventree het recht op schadevergoeding. De desbetreffende organisator is verplicht deze schadevergoeding te betalen. Eventree heeft het recht de schadevergoeding te verrekenen met de overeengekomen borg en/of het boeksaldo.

29.3. Organisator dient de gehuurde en/of in bruikleen ontvangen producten daags na het bijbehorende evenement te retourneren aan Eventree. Bij niet tijdig retourneren heeft Eventree het recht bijkomende kosten in rekening te brengen.

Artikel 30 - Eigen verantwoordelijkheid bezoeker

30.1.  Bezoeker dient zich er van bewust te zijn met de aankoop van een ticket een overeenkomst aan te gaan met de organisator. Eventree treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) tickets op als bemiddelaar; Eventree maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

30.2.  De bezoeker heeft zelf de plicht te verifiëren of de organisator de geschetste verwachting omtrent het evenement waar zal kunnen maken.

30.3.  Bezoeker ontvangt ticket met unieke code welke eenmalig recht op toegang geeft voor het evenement. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code.

30.4.  Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de bezoeker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Eventree niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Eventree besluiten de tickets niet om te ruilen.

Artikel 31 – Reserveringen

31.1.  Indien een bezoeker een reservering plaatst voor een evenement, is de bezoeker verplicht de ticket op een later moment af te rekenen bij de organisator.

31.2.  De organisator heeft het recht de gegevens van de bezoeker te gebruiken om contact op te nemen voor afhandeling van de betaling naar aanleiding van een reservering door de bezoeker.

Artikel 32 – Geen retournering tijdsgebonden producten

32.1. De bezoeker kan de aankoop van tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.

Paytree

Artikel 33 - Gebruik van het Paytree Systeem

33.1  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leveren en in stand houden van een stabiele internetverbinding (Connectiviteit). Ingeval Opdrachtgever hier niet aan kan voldoen kan Paytree of Connectree een dergelijke stabiele internetverbinding aanleggen en opleveren, echter is hij niet aansprakelijk voor de dienstverlening van backboneleveranciers zoals de internetprovider.

33.2  Opdrachtgever mag gebruik maken van het Paytree Systeem voor de duur van de Opdracht. Voorts zal Opdrachtgever het Paytree Systeem op zorgvuldige wijze gebruiken en onder zich houden. Opdrachtgever zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen om schade aan het Paytree Systeem te voorkomen. Bij schade aan het Paytree Systeem zal Opdrachtgever Paytree daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever gaat akkoord dat schade of vermissing aan het geleverde apparatuur gefactureerd wordt door Paytree en dat dit meteen inhouden mag worden op het boeksaldo van de Sub Merchant account dat de Opdrachtgever heeft bij de betalingsverwerker.

33.3  Opdrachtgever mag het Paytree Systeem of enig deel daarvan niet als onderpand of zekerheidsobject jegens derden gebruiken.

33.4.  Opdrachtgever en/of derden mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paytree en/of Connectree eigen apparatuur aansluiten op het Paytree Systeem en/of het Connectree Systeem.

33.5.  Ingeval zonder voorafgaande schriftelijke toestemming toch apparatuur van Opdrachtgever en/of derden wordt aangesloten op het Paytree Systeem en/of Connectree Systeem, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan, waaronder schade en storingen veroorzaakt door onvoldoende bandbreedte. Paytree en/of Connectree kan voor deze gevolgen nimmer aansprakelijk worden gesteld. Paytree en/of Connectree kan zijn schade verhalen op Opdrachtgever.

33.6.  In het geval van een evenement mogen Opdrachtgever en alle ondernemers op het betreffende evenement (de Ondernemers) gebruik maken van het Paytree Systeem, onder de voorwaarden die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het Paytree Systeem door de Ondernemers en alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Opdrachtgever mag het Paytree Systeem niet in onderhuur of andere vorm van gebruik geven aan iemand anders dan de Ondernemers.

33.7.  Opdrachtgever zal het Paytree Systeem alleen (laten) gebruiken op de plaats die Partijen zijn overeengekomen (de Plaats). Paytree zal het Paytree Systeem op de Plaats installeren, monteren en gereed maken voor gebruik.

33.8.  Als Partijen overeenkomen dat Paytree de levering van het Paytree Systeem en andere zaken ter uitvoering van de Overeenkomst verzorgt, dan verschaft Opdrachtgever Paytree te allen tijde onverwijld toegang tot de locatie waar het Paytree Systeem en andere zaken afgeleverd moeten worden. Als Opdrachtgever hier niet aan voldoet en hierdoor wachttijd voor Paytree ontstaat, dan mag Paytree deze tijd in rekening brengen als zijnde werktijd.

33.9.  Paytree mag het Paytree Systeem in sprints/spurts/gedeelten leveren of wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Paytree zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen.

33.10.  Opdrachtgever mag het door hem gebruikte Paytree Systeem niet geheel of gedeeltelijk veranderen of iets aan het Paytree Systeem toevoegen (Wijzigingen), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paytree. Paytree kan voorwaarden stellen aan deze toestemming, zoals het stellen van voorwaarden aan de wijze en kwaliteit van de Wijzigingen of het verhogen van de huur- of aankoopprijs. Opdrachtgever moet Wijzigingen voor het einde van de Overeenkomst ongedaan maken of verwijderen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

33.11.  Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook, in verband met de door Opdrachtgever aangebrachte Wijzigingen die bij of na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

Artikel 34 - Onderhoud van het Paytree Systeem

34.1.  Paytree onderhoudt het Paytree Systeem die bij Opdrachtgever aanwezig is. Opdrachtgever zal het Paytree Systeem niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

34.2.  Opdrachtgever zal gebreken in het Paytree Systeem direct nadat deze bekend worden schriftelijk aan Paytree melden.

34.3.  Paytree zal zich naar haar beste kunnen inspannen om gebreken in het Paytree Systeem binnen redelijke termijn te herstellen, bij wijze van correctief onderhoud. Paytree is ook gerechtigd om preventief onderhoud aan het Paytree Systeem uit te voeren, maar Paytree is hiertoe niet verplicht. De dagen en tijdstippen waarop het onderhoudt plaatsvindt, zullen in goed overleg tussen Partijen worden bepaald. Waar mogelijk zal Paytree Opdrachtgever desgevraagd zelf in de gelegenheid stellen om correctief of preventief onderhoud uit te voeren.

34.4.  De volgende gebreken zijn uitgesloten van de verplichting van Paytree tot herstel van gebreken, zoals genoemd in artikel 34.3: a. Gebreken die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft aanvaard; b. Gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen;c. Gebreken die aan Opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend; d. Gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik van het Paytree Systeem of gebruik in strijd met deze Voorwaarden, de Overeenkomst of andere door Paytree verstrekte documentatie;
e. Gebreken die het gevolg zijn van gebruik van het Paytree Systeem in strijd met de gebruiksbestemming; f. Gebreken die het gevolg zijn van door Opdrachtgever aangebrachte Wijzigingen aan het Paytree Systeem; g. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage door gebruik van het Paytree Systeem. Als Paytree de gebreken, zoals hierboven genoemd onder c tot en met f, herstelt of laat herstellen, dan mag Paytree de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Paytree in rekening brengen.

34.5.  Gedurende de periode van onderhoud van het Paytree Systeem heeft Opdrachtgever geen recht op vervangende apparatuur.

34.6.  Paytree mag er altijd voor kiezen om onderhoud van het Paytree Systeem achterwege te laten en het Paytree Systeem te vervangen door soortgelijke apparatuur.

34.7.  Als er data verloren gaat bij het ontstaan van een gebrek in het Paytree Systeem of bij het onderhoud hiervan, zal Paytree zich inzetten om de verloren data te herstellen of reconstrueren. Paytree is in zulke gevallen niet gehouden tot herstel of reconstructie van de data, als dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Als het verlies van de data een datalek in de zin van de relevante privacywetgeving oplevert, zal Paytree al haar verplichtingen in dat kader uitvoeren en Opdrachtgever bij diens verplichtingen assisteren, in overeenstemming met de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 35 – Garanties en klachten

35.1.  Paytree garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste werking van het door Paytree geleverde Paytree Systeem bij aflevering. Paytree zal eventuele gebreken in het Paytree Systeem overeenkomstig artikel 34 herstellen.

35.2.  Paytree geeft slechts garantie voor elders ingekochte producten, als en voor zover de oorspronkelijke fabrikant deze garantie verstrekt.

35.3.  Opdrachtgever is verplicht het geleverde Paytree Systeem onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele gebreken en/of missende onderdelen. Opdrachtgever moet direct na ontdekking dan wel in elk geval binnen 3 dagen na aflevering aan Paytree kenbaar maken dat het Paytree Systeem niet (geheel) conform de order is geleverd. Als Opdrachtgever deze melding niet maakt, dan mag Paytree aannemen dat het gehele Paytree Systeem volledig en in goede staat door Opdrachtgever is ontvangen.

35.4.  Opdrachtgever moet klachten en tekortkomingen in de overige verrichte Diensten binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende Diensten, schriftelijk melden aan Paytree. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Paytree er adequaat op kan reageren.

35.5.  Als een klacht over de verrichte Diensten terecht is, verricht Paytree de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

35.6.  Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Paytree zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Connectree

Artikel 36 - Gebruik van het Connectree Systeem

36.1.  Opdrachtgever mag gebruik maken van het Connectree Systeem voor de duur van de Opdracht. Voorts zal Opdrachtgever het Connectree Systeem op zorgvuldige wijze gebruiken en onder zich houden. Opdrachtgever zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen om schade aan het Connectree Systeem te voorkomen. Bij schade aan het Connectree Systeem zal Opdrachtgever Connectree daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever gaat akkoord dat schade of vermissing aan het geleverde apparatuur gefactureerd wordt door Connectree en dat dit meteen inhouden mag worden op het boeksaldo van de Sub Merchant account dat de Opdrachtgever heeft bij de betalingsverwerker.

36.2.  Opdrachtgever mag het Connectree Systeem of enig deel daarvan niet als onderpand of zekerheidsobject jegens derden gebruiken.

36.3.  De aan te leggen Connectiviteit zal toereikend zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever en/of derden mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paytree en/of Connectree eigen apparatuur aansluiten op het Paytree Systeem en/of het Connectree Systeem.

36.4.  Ingeval zonder voorafgaande schriftelijke toestemming toch apparatuur van Opdrachtgever en/of derden wordt aangesloten op het Paytree Systeem en/of Connectree Systeem, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan, waaronder schade en storingen veroorzaakt door onvoldoende bandbreedte. Paytree en/of Connectree kan voor deze gevolgen nimmer aansprakelijk worden gesteld. Paytree en/of Connectree kan zijn schade verhalen op Opdrachtgever.

36.5.  Bij een evenement mogen Opdrachtgever en alle ondernemers op het betreffende evenement (de Ondernemers) gebruik maken van het Connectree Systeem, onder de voorwaarden die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het Connectree Systeem door de Ondernemers en alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Opdrachtgever mag het Connectree Systeem niet in onderhuur of andere vorm van gebruik geven aan iemand anders dan de Ondernemers.

36.6.  Opdrachtgever zal het Connectree Systeem alleen (laten) gebruiken op de plaats die Partijen zijn overeengekomen (de Plaats). Connectree zal het Connectree Systeem op de Plaats installeren, monteren en gereed maken voor gebruik.

36.7.  Als Partijen overeenkomen dat Connectree de levering van het Connectree Systeem en andere zaken ter uitvoering van de Overeenkomst verzorgt, dan verschaft Opdrachtgever Connectree te allen tijde onverwijld toegang tot de locatie waar het Connectree Systeem en andere zaken afgeleverd moeten worden. Als Opdrachtgever hier niet aan voldoet en hierdoor wachttijd voor Connectree ontstaat, dan mag Connectree deze tijd in rekening brengen als zijnde werktijd.

36.8.  Opdrachtgever mag het door hem gebruikte Connectree Systeem niet geheel of gedeeltelijk veranderen of iets aan het Connectree Systeem toevoegen (Wijzigingen), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connectree. Connectree kan voorwaarden stellen aan deze toestemming, zoals het stellen van voorwaarden aan de wijze en kwaliteit van de Wijzigingen of het verhogen van de huur- of aankoopprijs. Opdrachtgever moet Wijzigingen voor het einde van de Overeenkomst ongedaan maken of verwijderen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

36.9.  Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook, in verband met de door Opdrachtgever aangebrachte Wijzigingen die bij of na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

Artikel 37 - Onderhoud van het Connectree Systeem

37.1.  Connectree onderhoudt het Connectree Systeem die bij Opdrachtgever aanwezig is. Opdrachtgever zal het Connectree Systeem niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

37.2.  Opdrachtgever zal gebreken in het Connectree Systeem direct nadat deze bekend worden schriftelijk aan Connectree melden.

37.3.  Connectree zal zich naar haar beste kunnen inspannen om gebreken in het Connectree Systeem binnen redelijke termijn te herstellen, bij wijze van correctief onderhoud. Connectree is ook gerechtigd om preventief onderhoud aan het Connectree Systeem uit te voeren, maar Connectree is hiertoe niet verplicht. De dagen en tijdstippen waarop het onderhoudt plaatsvindt, zullen in goed overleg tussen Partijen worden bepaald. Waar mogelijk zal Connectree Opdrachtgever desgevraagd zelf in de gelegenheid stellen om correctief of preventief onderhoud uit te voeren.

37.4.  De volgende gebreken zijn uitgesloten van de verplichting van Connectree tot herstel van gebreken, zoals genoemd in artikel 34.3: a. Gebreken die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft aanvaard; b. Gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen; c. Gebreken die aan Opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend; d. Gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik van het Connectree Systeem of gebruik in strijd met deze Voorwaarden, de Overeenkomst of andere door Connectree verstrekte documentatie; e. Gebreken die het gevolg zijn van gebruik van het Connectree Systeem in strijd met de gebruiksbestemming; f. Gebreken die het gevolg zijn van door Opdrachtgever aangebrachte Wijzigingen aan het Connectree Systeem; g. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage door gebruik van het Connectree Systeem.
Als Connectree de gebreken, zoals hierboven genoemd onder c tot en met f, herstelt of laat herstellen, dan mag Connectree de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Connectree in rekening brengen.

37.5.  Gedurende de periode van onderhoud van het Connectree Systeem heeft Opdrachtgever geen recht op vervangende apparatuur.

37.6.  Connectree mag er altijd voor kiezen om onderhoud van het Connectree Systeem achterwege te laten en het Connectree Systeem te vervangen door soortgelijke apparatuur.

37.7.  Als er data verloren gaat bij het ontstaan van een gebrek in het Connectree Systeem of bij het onderhoud hiervan, zal Connectree zich inzetten om de verloren data te herstellen of reconstrueren. Connectree is in zulke gevallen niet gehouden tot herstel of reconstructie van de data, als dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Als het verlies van de data een datalek in de zin van de relevante privacywetgeving oplevert, zal Connectree al haar verplichtingen in dat kader uitvoeren en Opdrachtgever bij diens verplichtingen assisteren, in overeenstemming met de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 38 – Garanties en klachten

38.1.  Connectree garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste werking van het door Connectree geleverde Connectree Systeem bij aflevering. Connectree zal eventuele gebreken in het Connectree Systeem overeenkomstig artikel 37 herstellen.

38.2.  Connectree geeft slechts garantie voor elders ingekochte producten, als en voor zover de oorspronkelijke fabrikant deze garantie verstrekt.

38.3.  Opdrachtgever is verplicht het geleverde Connectree Systeem onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele gebreken en/of missende onderdelen. Opdrachtgever moet direct na ontdekking aan Connectree kenbaar maken dat het Connectree Systeem niet (geheel) conform de order is geleverd. Als Opdrachtgever deze melding niet maakt, dan mag Connectree aannemen dat het gehele Connectree Systeem volledig en in goede staat door Opdrachtgever is ontvangen.

38.4.  Opdrachtgever moet klachten en tekortkomingen in de overige verrichte Diensten binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende Diensten, schriftelijk melden aan Connectree. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Connectree er adequaat op kan reageren.

38.5.  Als een klacht over de verrichte Diensten terecht is, verricht Connectree de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

38.6.  Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Connectree zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, geheel voor rekening van Opdrachtgever.